ราคาจำหน่ายหนังสือรวมผลงานจิตรกรรม จักรพันธุ์ โปษยกฤต ๖ รอบ

ชุดพิเศษ ราคา ๑๖,๐๐๐ บาท มีลายเซ็นอาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต
มีเพียง500 ชุดเท่านั้น (๑/๕๐๐ - ๕๐๐/๕๐๐) จากจำนวนการพิมพ์ทั้งหมด ๒,๕๐๐ ชุด
 
๑ ชุด บรรจุกล่องรวม เล่ม ๑ และเล่ม ๒ ราคาชุดละ ๖,๐๐๐ บาท
เล่ม ๑ ไม่มีกล่อง ราคาเล่มละ ๓,๐๐๐ บาท
เล่ม ๒ ไม่มีกล่อง ราคาเล่มละ ๓,๐๐๐ บาท
ดาวน์โหลดรายละเอียด และใบสั่งซื้อ


 
นิทรรศการหมุนเวียนชุดแรก
ผลงานอาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต

เริ่มวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 - วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561
เปิดทุกวัน เวลา 13:00 น. - 16:30 น.

ณ มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต
เลขที่ 49/1 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02-392-7754, 087-332-5467
Line ID: chakrabhand-ex

1) เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเข้าชม และศึกษาหาความรู้จากงานศิลปกรรมของจักรพันธุ์ โปษยกฤต ณ มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต ซึ่งปรับพื้นที่การแสดงหุ่นกระบอกแต่เดิมให้เป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ทางศิลปะ โดยจัดแสดงภาพเขียน หุ่นกระบอก ประติมากรรม และงานประณีตศิลป์ หมุนเวียนกันไปทุกๆ 4 เดือน
2) นิทรรศการหมุนเวียนชุดแรก
เริ่มวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2561 - วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2561
3. เปิดทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด
ตั้งแต่เวลา 13:00 - 16:30 น.
(หากมีกำหนดหยุดจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต)

ค่าธรรมเนียมเข้าชม
- ประชาชนทั่วไป ท่านละ 100 บาท
- นักเรียน นิสิตนักศึกษาในเครื่องแบบหรือแสดงบัตรประจำตัว ท่านละ 50 บาท
- สถาบันการศึกษาขอเข้าชมเป็นหมู่คณะ ไม่เสียค่าธรรมเนียม กรุณาโทรศัพท์ติดต่อ และส่งหนังสือขออนุญาตเข้าชมล่วงหน้า 7 วัน มายังมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต
โทรศัพท์ 02-392-7754, 087-332-5467 (เฉพาะรอบ 10:00 - 12:00 น.)
- เด็กเล็กที่อยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง ไม่เสียค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ: เนื่องจากพื้นที่นิทรรศการหมุนเวียนนี้ปรับปรุงจากสถานที่ฝึกซ้อมหุ่นกระบอก ภายในบ้านศิลปิน ดังนั้นความจุพื้นที่ภายในโถงแสดงนิทรรศการสามารถรองรับผู้เข้าชมจำนวนจำกัด มูลนิธิฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะกำหนดให้ผู้ชมทยอยเข้าชมตามความเหมาะสมของสถานที่)

          อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาเผยแพร่เกียรติภูมิของไทย ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๒ คัดเลือกโดย สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

 

          รายการสยามศิลปิน : "จักรพันธุ์ โปษยกฤต” ผู้อนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์มรดกศิลป์"

(ที่มา: สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส)
รางวัลจากงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
วิสุตา หัสบำเรอ / Wisuta Husbamrer
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 16 ปี พ.ศ.2508
เทคนิค: สีน้ำมัน (Oil)
ขนาด: 77 x 96 ซม.
พ.ศ.2508 | ค.ศ.1965
สุวรรณี สุคนธา / Suwanee Sukhontha
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 17 ปี พ.ศ.2510
เทคนิค : สีน้ำมัน (Oil)
ขนาด: 103 x 108 ซม.
พ.ศ.2508 | ค.ศ.1965
กลุ่ม / Group
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 19 ปี พ.ศ.2513
เทคนิค: สีน้ำมัน (Oil)
ขนาด: 160.5 x 200.5 ซม.
พ.ศ.2512 | ค.ศ.1969
ดวงตา นันทขว้าง
Duangta Nantakwang

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 20 ปี พ.ศ.2514
เทคนิค: สีน้ำมัน (Oil)
ขนาด: 150 x 180 ซม.
พ.ศ.2513 | ค.ศ.1970
หลง / Ecstasy
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 21 ปี พ.ศ.2515
เทคนิค: สีอะครีลิก (Acrylic)
ขนาด: 180 x 160 ซม.
พ.ศ.2515 | ค.ศ.1972
คนนั่ง / Seated Man
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 22 ปี พ.ศ.2517
เทคนิค: สีอะครีลิก (Acrylic)
ขนาด: 160 x 183 ซม.
พ.ศ.2517 | ค.ศ.1974
          มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต มีโครงการจัดสร้าง "พระพุทธมหาปารมีนุภาพพิสุทธิ์อนุตตรสังคามวิชัย" ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยจำลองจากองค์จริง ที่ใช้เป็นพระประธานในการแสดงหุ่นกระบอก เรื่อง “ตะเลงพ่าย” เพื่อระลึกถึงคุณพระบูรพกษัตราธิราช และวีรบรรพชนผู้กอบกู้ และปกปักรักษาแผ่นดินไทยให้ยืนยงมาจนทุกวันนี้ พระพุทธรูปองค์นี้เป็นผลงานออกแบบ และตรวจการปั้นหล่อของอาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต ศิลปินแห่งชาติ มีความงดงามด้วยพุทธลักษณะ และวิจิตรศิลป์อย่างสมบูรณ์ พระพักตร์งามสงบเปี่ยมพระเมตตา นับเป็นศิลปะสกุลช่างรัตนโกสินทร์ยุคปัจจุบันที่งามสมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่เคยมีมา ดังนั้นมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต จึงดำริ และดำเนินการจัดสร้างพระพุทธรูปองค์จำลอง โดยมีจำนวนจำกัด เพื่อให้พุทธศาสนิกชนมีโอกาสนำไปบูชาเพื่อเป็นสิริมงคล

 
บัตรอวยพรจากภาพวาดของ อ.จักรพันธุ์ โปษยกฤต
วางจำหน่ายที่ มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต
[ดูรายละเอียด]
การขออนุญาตใช้ผลงานลิขสิทธิ์
 
ผู้ต้องการขออนุญาตใช้ผลงานลิขสิทธิ์ ดังต่อไปนี้

- การนำไปใช้เพื่อการสาธารณกุศล ทางมูลนิธิฯ จะพิจารณาอนุญาตให้ใช้ผลงานลิขสิทธิ์เป็นกรณีไป

- การนำไปใช้เพื่อการค้า ทางมูลนิธิฯ จะพิจารณาอนุญาตให้ใช้ผลงานลิขสิทธิ์เป็นกรณีไป โดยมีค่าผลงานลิขสิทธิ์

ให้ส่งเอกสารระบุรายละเอียดของผลงานที่ต้องการ วัตถุประสงค์ และรูปแบบในการนำไปใช้ มาทางไปรษณีย์เท่านั้น ที่

มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต
เลขที่ ๔๙/๑ ซอยสุขุมวิท ๖๓ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐

 
 
            "ผมชอบฟังเพลงไทย ชอบดูโขน ดูละคอนไทย ชอบอ่านเรื่องราวในวรรณคดีไทย"

          ความในใจของอาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต จิตรกรผู้มีฝีมือเป็นที่ยกย่องในงานจิตรกรรม โดยเฉพาะภาพเขียนคนเหมือน และภาพจิตรกรรมไทยประเพณีจากเรื่องราวในวรรณคดีไทย เป็นคำจำกัดความ ซึ่งทำให้เข้าใจได้ถ่องแท้ว่า ผลงานศิลปะสมบูรณ์ด้วยความงดงามละเมียดละไมประทับใจผู้ได้พบเห็นทุกชิ้นนั้น ได้ผ่านพ้นขั้นตอนของความรักความประทับใจของอาจารย์ กลั่นกรองเป็นภาพเขียนด้วยฝีมือที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ เป็นภาพเขียนของศิลปินชื่อ "จักรพันธุ์ โปษยกฤต" เท่านั้น

          ด้วยความรัก และความประทับใจที่มีต่อศิลปะไทยของอาจารย์จักรพันธุ์ ยังผลให้เกิดงานประณีตศิลป์อื่นๆ ซึ่งเป็นฝีมือที่ใช้ความคิด จินตนาการ และความละเอียดประณีตบรรจงอย่างยิ่ง

          หุ่นกระบอกไทย เครื่องแต่งกาย และเครื่องสวมศีรษะละคอนไทย เครื่องแต่งตัวตุ๊กตาปั้นที่เรียกกันว่าตุ๊กตาชาววัง ตุ๊กตาละคอนไทยตัวน้อยๆ ใส่เครื่องแต่งกายครบครัน วางท่ารำด้วยลีลาอ่อนช้อย ตู้วรรณคดีไทยบรรจุตัวละคอนสูงเพียงคืบ พัดซึ่งเขียนภาพจิตรกรรมไทยประเพณีลงบนผืนผ้า แล้วยังมีสิ่งประดิษฐ์อื่นที่ใช้ประกอบ เช่น ฉากของโรงหุ่นกระบอก เครื่องใช้ประกอบฉากของตู้วรรณคดี และสิ่งละอันพันละน้อยที่ล้วนงดงามวิจิตรบรรจง

          ผลงานทุกชิ้นยืนยันด้วยตัวเองแล้วว่า อาจารย์จักรพันธุ์ เป็นศิลปินฝีมือเอก ผู้สืบทอดศิลปะไทยอย่างมั่นคง แต่มิได้เพียงสืบทอดศิลปะไทยเท่านั้น ด้วยอัจฉริยะของจิตรกรซึ่งอาจารย์มักเรียกตนเองว่า "ช่างเขียน" ศิลปประดิษฐ์ทุกแขนงที่ผ่านออกมาสู่สายตาผู้ได้ชม จึงเป็นของควรค่าแก่การถนอมรักษาเป็นสมบัติแห่งยุคสมัยที่หาดูได้ยากยิ่ง และหาฝีมือในยุคสมัยเดียวกันนี้เสมอเหมือนมิได้เลย

 
 

จิตรกรรม

วาดเส้น

ออกแบบ

ประณีตศิลป์

วรรณกรรม

มูลนิธิ
จักรพันธุ์ โปษยกฤต

หุ่นกระบอก

หุ่นกระบอก
ตะเลงพ่าย

พระพุทธมหาปารมีฯ

ร่วมสมทบทุน
โครงการต่างๆ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
พระพุทธมหาปารมีนุภาพพิสุทธิ์อนุตตรสังคามวิชัย (องค์จำลอง)

ขนาดหน้าตัก ๕ นิ้ว

ขนาดหน้าตัก ๙ นิ้ว

พระกริ่ง (ความสูง 3.9 ซ.ม. ฐานกว้าง 2.4 ซ.ม)
มูลนิธิฯ ได้จัดสร้างล็อตเก็ตพระบรมสาทิสลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
ฝีมือท่านอาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต
เพื่อสะสมบูชาไว้เพื่อความเป็นสิริมงคล
ขนาด ๒.๗ ซ.ม. x ๓.๕ ซ.ม. (ด่วน! จำนวนจำกัด) 
มวลสารบรรจุด้านหลังล็อตเก็ต
ปลุกเสกโดยพระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี

ประกอบด้วย
- กระเบื้องหลังคาโบสถ์ วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี
- ผงแร่เหล็กน้ำพี้ บ่อพระแสง จ.อุตรดิตถ์
- ผงว่าน ๑๐๘
- แร่เกาะล้าน (ขี้เหล็กไหล)

ล็อตเก็ตบรรจุมวลสาร ๒,๐๐๐ บาท
ล็อตเก็ต (ไม่บรรจุมวลสาร) ๑,๐๐๐ บาท
ค่าจัดส่งพัสดุ  
ชิ้นแรก ๑๐๐ บาท
ชิ้นต่อไป ๒๐ บาท

[อ่านรายละเอียด]

ล็อคเก็ตภาพจำลอง
ฝีมือจักรพันธุ์ โปษยกฤต

(วัสดุทองแดงลงยา)

นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาส
ขนาด ๔.๕ x ๕.๗ ซ.ม.
หนัก ๒๗ กรัม
ราคา ๕,๐๐๐ บาท
(ไม่รวม VAT ๗%)
ขนาด ๒.๖ x ๓.๖ ซ.ม.
หนัก ๘ กรัม
ราคา ๒,๕๐๐ บาท
(ไม่รวม VAT ๗%)
พระพุทธเจ้าชนะสามธิดาพญามาร
ขนาด ๔.๕ x ๕.๗ ซ.ม.
หนัก ๒๗ กรัม
ราคา ๕,๐๐๐ บาท
(ไม่รวม VAT ๗%)
ขนาด ๒.๖ x ๓.๖ ซ.ม.
หนัก ๘ กรัม
ราคา ๒,๕๐๐ บาท
(ไม่รวม VAT ๗%)
ตรัสรู้ วันวิสาขบูชา
ขนาด ๔.๕ x ๕.๗ ซ.ม.
หนัก ๒๗ กรัม
ราคา ๕,๐๐๐ บาท
(ไม่รวม VAT ๗%)
ขนาด ๒.๖ x ๓.๖ ซ.ม.
หนัก ๘ กรัม
ราคา ๒,๕๐๐ บาท
(ไม่รวม VAT ๗%)
ปฐมเทศนา วันอาสาฬหบูชา
ขนาด ๔.๕ x ๕.๗ ซ.ม.
หนัก ๒๗ กรัม
ราคา ๕,๐๐๐ บาท
(ไม่รวม VAT ๗%)
ขนาด ๒.๖ x ๓.๖ ซ.ม.
หนัก ๘ กรัม
ราคา ๒,๕๐๐ บาท
(ไม่รวม VAT ๗%)
จาตุรงคสันนิบาต วันมาฆบูชา
ขนาด ๔.๕ x ๕.๗ ซ.ม.
หนัก ๒๗ กรัม
ราคา ๕,๐๐๐ บาท
(ไม่รวม VAT ๗%)
ขนาด ๒.๖ x ๓.๖ ซ.ม.
หนัก ๘ กรัม
ราคา ๒,๕๐๐ บาท
(ไม่รวม VAT ๗%)
ยมกปาฏิหาริย์ ๑
ขนาด ๔.๕ x ๕.๗ ซ.ม.
หนัก ๒๗ กรัม
ราคา ๕,๐๐๐ บาท
(ไม่รวม VAT ๗%)
ขนาด ๒.๖ x ๓.๖ ซ.ม.
หนัก ๘ กรัม
ราคา ๒,๕๐๐ บาท
(ไม่รวม VAT ๗%)
ยมกปาฏิหาริย์ ๒
ขนาด ๔.๕ x ๕.๗ ซ.ม.
หนัก ๒๗ กรัม
ราคา ๕,๐๐๐ บาท
(ไม่รวม VAT ๗%)
ขนาด ๒.๖ x ๓.๖ ซ.ม.
หนัก ๘ กรัม
ราคา ๒,๕๐๐ บาท
(ไม่รวม VAT ๗%)
พระพุทธไสยาสน์
ขนาด ๔.๕ x ๕.๗ ซ.ม.
หนัก ๒๗ กรัม
ราคา ๕,๐๐๐ บาท
(ไม่รวม VAT ๗%)
ขนาด ๒.๖ x ๓.๖ ซ.ม.
หนัก ๘ กรัม
ราคา ๒,๕๐๐ บาท
(ไม่รวม VAT ๗%)
พระพุทธเจ้าหลวง
ขนาด ๔.๕ x ๕.๗ ซ.ม.
หนัก ๒๗ กรัม
ราคา ๕,๐๐๐ บาท
(ไม่รวม VAT ๗%)
ขนาด ๒.๖ x ๓.๖ ซ.ม.
หนัก ๘ กรัม
ราคา ๒,๕๐๐ บาท
(ไม่รวม VAT ๗%)
นางกวักแดง
ขนาด ๔.๕ x ๕.๗ ซ.ม.
หนัก ๒๗ กรัม
ราคา ๕,๐๐๐ บาท
(ไม่รวม VAT ๗%)
ขนาด ๒.๖ x ๓.๖ ซ.ม.
หนัก ๘ กรัม
ราคา ๒,๕๐๐ บาท
(ไม่รวม VAT ๗%)
นางกวักเขียว
ขนาด ๔.๕ x ๕.๗ ซ.ม.
หนัก ๒๗ กรัม
ราคา ๕,๐๐๐ บาท
(ไม่รวม VAT ๗%)
ขนาด ๒.๖ x ๓.๖ ซ.ม.
หนัก ๘ กรัม
ราคา ๒,๕๐๐ บาท
(ไม่รวม VAT ๗%)
 
มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต ๔๙/๑ ซอยสุขุมวิท ๖๓ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์: ๐-๒๓๙๒-๗๗๕๔ โทรสาร: ๐-๒๓๙๒-๗๗๕๓
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้: 5 คน Copyright © 2012 CHAKRABHAND.ORG All Rights Reserved.